Missie en visie van het Stadsarchief Mechelen

Missie 

Het Stadsarchief Mechelen:

  • draagt als culturele archiefinstelling zorg voor de unieke en veelzijdige Mechelse archieven. Het wereldberoemde beiaardarchief, voetbalarchieven en archieven van bevolkingsgroepen van andere origine krijgen daarbij extra aandacht.
  • ondersteunt de andere archiefbeheerders in Mechelen en de regio, in het bijzonder door zijn voortrekkersrol binnen het Dynamisch Archievenplatform Mechelen-Kempen (DYNA’MK).
  • speelt een leidende regionale rol bij de digitalisering van archieven.
  • realiseert een sterk en laagdrempelig publieksaanbod door een bundeling van archieven, beeldcollecties en een erfgoedbibliotheek.
  • doet aan expertisedeling binnen de Vlaamse archiefsector.
  • is er voor en door iedereen en versterkt zo de sociale cohesie binnen de stad en haar omgeving.

Visie

Als het op één na oudste stadsarchief van het land koestert het Stadsarchief Mechelen zijn 200-jarige traditie om voor de rijke, veelzijdige en unieke Mechelse archieven te zorgen. Daarbij verliest het ook haar waardevolle erfgoedbibliotheek, documentaire bestanden, audiovisuele collecties en beeldcollecties niet uit het oog.

Het Stadsarchief Mechelen is een professionele en regionale zorgdrager die volop bruggen bouwt naar de maatschappij en haar erfgoedgemeenschap maximaal laat participeren in een sfeer van openheid, respect en hulpvaardigheid.

Professionele en regionale zorgdrager voor en promotor van een collectie met een hoge cultureel erfgoedwaarde

Het ontplooit een professionele en regionale werking rond deze collectie die een hoge cultureel erfgoedwaarde voor Mechelen en Vlaanderen/België heeft door onder meer verschillende topstukken, het wereldberoemde beiaarderfgoed en het goed bewaarde ancien regime archief met enkele unieke reeksen. Daarbij krijgen alle functies de nodige aandacht: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren.

Kwaliteit, integriteit en duurzaamheid zijn sleutelwoorden bij die werking. Zo legt het in zijn digitaliseringsbeleid de focus op de digitale archivering. Dit met het oog op het borgen en garanderen van de kwaliteit en de waarde van het huidig en toekomstig archivalisch erfgoed van de stad en de regio. Het Stadsarchief Mechelen toetst haar werking voortdurend aan die van nationale en internationale archiefinstellingen. Door het gebruik van (inter)nationale standaarden zorgt het mee voor een uitwisseling en kwaliteitsvol beheer van informatie.

Het streeft naar een breed publieksbereik door op zoek te gaan naar nieuwe, verfrissende en publieksvriendelijke manieren om zijn collectie te tonen en te promoten. Daarvoor zoekt het onder meer actief partnerschappen binnen en buiten zijn erfgoedgemeenschap die alle kansen bieden voor co-creatie en een ruime maatschappelijke inbedding van zijn collectie.

Bruggenbouwer naar de maatschappij door samenwerking en expertisedeling

Samenwerking met de verschillende lokale, regionale en Vlaamse partners binnen haar ruime erfgoedgemeenschap is een kernwaarde.

Het draagt bij tot de ontwikkelingen binnen de sector door onder meer actieve participatie aan overlegplatformen, studiedagen en werkgroepen waar het volop expertise deelt. Het verleent eveneens advies aan personen, verenigingen of instellingen die zorg dragen voor archief en geeft het hen waar mogelijk ondersteuning. Dit alles gebeurt in het bijzonder op regionaal niveau via haar prominente rol in het regionaal archievenoverleg DYNA’MK.

Het Stadsarchief Mechelen is een onmisbare schakel in het ruime maatschappelijke leven. Zo geeft het opleidings- en tewerkstellingskansen aan jongeren en maatschappelijk kwetsbaren. Ook vrijwilligers krijgen er volop kansen. Verder ondersteunt het erfgoedprojecten of bredere projecten met een erfgoedluik in stad en regio.

Historische werkplaats waar openheid, respect, hulpvaardigheid en participatie centraal staan

De erfgoedgemeenschap van het Stadsarchief Mechelen participeert maximaal door het organiseren van inspraak en een brede communicatie over de werking.

Iedereen wordt er op gelijke voet en met het nodige respect behandeld: vaste personeelsleden, tijdelijke medewerkers, vrijwilligers en burgers.

De toegang en de raadpleging van documenten zijn steeds vrij en gratis. Zo draagt het Stadsarchief Mechelen bij tot een transparante en democratische samenleving.

Elke burger krijgt in een aangepast, gastvrij kader een vriendelijke, professionele en gelijkwaardige dienstverlening die rekening houdt met alle wettelijke bepalingen en die oog heeft voor de materiële integriteit van de documenten. Hulpvaardigheid is dé kernwaarde van elke medewerker naar de klanten toe.

Medewerkers stimuleren ook het delen van informatie onder bezoekers onderling. Het Stadsarchief Mechelen is een open historische werkplaats waar de leden van zijn erfgoedgemeenschap elkaar inspireren, verbinden en versterken.

Het Stadsarchief Mechelen houdt rekening met de wensen van het publiek, die het onder andere leert kennen via regelmatige publieksonderzoeken.